Välkommen till PRI ideell förening!

Händelser

15 november 2022

Styrelsen för PRI ideell förening har beslutat att ITP 2-pension i egen regi som är under utbetalning höjs med 10,84 procent per den 1 januari 2023.

Samtidigt räknas värdet på intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut upp lika mycket. Detta beslut motsvarar det beslut som Alecta fattat, och som enligt praxis även beslutas avseende ITP 2 i egen regi. 

December 2021

Arbetsgivare som utfäst ålderspension enligt ITP-planen avdelning 2, och som tryggat åtagandet i egen regi genom avsättning i balansräkningen eller genom överföring av medel till pensionsstiftelse (PRI-skuld), ska tillämpa de beräkningsgrunder som PRI ideell förening beslutar om vid varje tidpunkt. Föreningen har fattat beslut om förändringar i beräkningsgrunderna, som gäller från och med den 1 januari 2022.

Föreningens beslut

Föreningens styrelse har beslutat att kapitalvärde av intjänad ålderspensionsrätt (nuvärde) ska beräknas med en diskonteringsränta som uppgår till tre (3) procent före avdrag för antagna framtida driftskostnader med giltighet från och med 1 januari 2022.

Bakgrund till beslutet

Föreningens beslut innebär att diskonteringsräntan sänks med en procentenhet.

Föreningen analyserar kontinuerligt behovet av förändringar i beräkningsantagandena. Den primära grunden för fastställandet av diskonteringsräntan är företagens långsiktiga räntabilitet beräknat som avkastning på totalt kapital (summan av företagets skulder och eget kapital).

Föreningen har funnit att företagens avkastning på totalt kapital haft en sjunkande utveckling under en längre period. Denna omständighet har motiverat föreningen att fastställa diskonteringsräntan till tre procent med giltighet från och med den 1 januari 2022. Föreningen har bedömt att nivån på diskonteringsräntan är väl avvägd för att säkerställa en för företagen långsiktigt hållbar och förutsägbar utveckling av PRI-skulden.

Föreningen har samtidigt beslutat om justeringar av livslängdsantagandena och beräkningen av konsolideringsreserven.

Övrigt

 • 15 november 2021

  Två organisationer inom PRI-systemet

  PRI ideell förening är en från försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti fristående förening som finns till för att fastställa de parametrar som används vid beräkning av pensionsskuld för ITP 2 i egen regi.

  Svenskt näringsliv, Unionen och Ledarna är stiftare av föreningen. Utöver stiftarna är Svensk Handel medlem.

  Styrelsen består av representanter för medlemmarna och de företag som tillämpar ITP 2 i egen regi. PRI Pensionsgaranti är inte delaktiga i föreningen och har inget inflytande på föreningens beslut. 

  PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt försäkringsbolag som främst garanterar och administrerar pension i egen regi.